სასამართლო ფორმები

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 8 დეკემბრის №1/456 გადაწყვეტილებით დამტკიცდა განახლებული სასამართლო ფორმები პირველი, მეორე (სააპელაციო) და მესამე (საკასაციო) ინსტანციებში საქმეთა წარმოებისათვის. აღნიშნული ფორმები ამოქმედდება 2010 წლის 1 იანვრიდან.

ახალი ფორმები სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეზე

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 8 დეკემბრის №1/456 გადაწყვეტილებით დამტკიცდა სარჩელის, სააპელაციო და საკასაციო საჩივრების, შესაგებლის განახლებული ფორმები. 
სასამართლო ფორმების მიზანია ძირითადი საპროცესო დოკუმენტების შინაარსის მიმართ სტანდარტული მიდგომის შემუშავება, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულების განხორციელება.
თითოეული მიმაგრებული ფაილი შეიცავს უშუალოდ ფორმას (როგორც ელექტრონულად, ასევე ხელით შესავსებს) და ამავე ფორმის შენიშვნებს. გაითვალისწინეთ, რომ ცალკე ფაილში და ელექტრონულად შესავსებ ფორმაში მოცემული შენიშვნების ტექსტი იდენტურია.
ახალი ფორმების თაობაზე კითხვის ან რეკომენდაციის არსებობის შემთხვევაში მოგვმართეთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, მისამართზე: forms@court.ge

ახალი ფორმები სამოქალაქო საქმეზე

ახალი ფორმები ადმინისტრაციულ საქმეზე

სახელმწიფო ბაჟის გადახდის ანგარიში
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი, ხაზინის ერთიან ანგარიში
ბანკის კოდი:TRESGE22
ანგარიშის N:200122900    სახაზინო კოდები
 
კანონმდებლობა
საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო ბაჟის შესახებ’’
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი (თავი V. პროცესის ხარჯები (37-56 მუხლები))
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი
საქართველოს კანონი ,,საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ’’
 
სასარგებლო ბმულები
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები (ეროვნული ბანკი)
უფასო იურიდიული მომსახურების ცნობარი
ძირითად ადმინისტრაციულ ორგანოთა საკონტაქტო მონაცემები
იურიდიული ლიტერატურის მქონე ბიბლიოთეკების საკონტაქტო მონაცემები
კალკულატორი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap